VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Murtfeldt plasty s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky jsou neoddělitelnou součástí Nabídky/Kupní smlouvy nebo Potvrzení objednávky. Pokud se některé podmínky Nabídky/Kupní smlouvy nebo Potvrzení objednávky odlišují od těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek, platí podmínky uvedené na Nabídce/Kupní smlouvě nebo na Potvrzení objednávky. Pokud některé otázky nejsou upraveny ani Nabídkou/Kupní smlouvou nebo Potvrzením objednávky a ani těmito Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Nabídka/Kupní

Nabídka/Kupní smlouva vystavená společností Murtfeldt Plasty musí být vyhotovena podle interních předpisů společnosti a objednavateli dodána v písemné formě na formulářích společnosti  Murtfeldt Plasty, opatřena podpisem pověřeného pracovníka. V případě zaslání e-mailem podpis pověřeného pracovníka nahrazuje jeho jméno.

Platnost Nabídky/Kupní smlouvy je 1 měsíc. Smluvní závazky vznikají až při potvrzení naší Nabídky/Kupní smlouvy. Potvrzení naší Nabídky /Kupní smlouvy zákazník provede podpisem a razítkem společnosti na zaslaném formuláři a tento doručí do sídla společnosti  Murtfeldt Plasty.

3. Přijetí Objednávky

Lhůta pro potvrzení objednávky zaslané zákazníkem je maximálně 7 dnů. Během této doby pověřený pracovník Murtfeldt Plasty zašle objednavateli Potvrzení objednávky vyhotovené podle interních předpisů společnosti a musí být dodáno v písemné formě na formulářích společnosti  Murtfeldt Plasty, opatřeno podpisem pověřeného pracovníka a případně i razítkem firmy Murtfeldt Plasty. Při zaslání Potvrzení objednávky e-mailem podpis pověřeného pracovníka nahrazuje jeho jméno. V případě, že lhůta 7 dnů nemůže být splněna, zaměstnanec Murtfeldt Plasty informuje kontaktní osobu objednavatele a dojedná nový termín Potvrzení objednávky.

Objednávky, na které nebylo zasláno Potvrzení objednávky, Murtfeldt Plasty považuje za nepřijaté a nebere zodpovědnost za případné vzniklé škody objednavatele.

4. Ceny

Cena je stanovena na základě platného ceníku a nezahrnuje náklady na balení, dopravné, expresní dodávku, pojištění, a náklady přejímky. V případě zakázek v hodnotě pod 2 000 Kč bez DPH má Murtfeldt Plasty právo účtovat manipulační přirážku podle platného ceníku. Cena a platební podmínky jsou uvedeny v Nabídce/Kupní smlouvě nebo na Potvrzení objednávky a jsou platné pro realizovaný obchodní případ.

5. Dodání zboží a přechod vlastnictví

Místem dodání zboží je sídlo objednavatele, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Zboží se stává majetkem odběratele v okamžiku jeho převzetí od přepravce. V případě převzetí zboží v sídle Murtfeldt Plasty se zákazník stává majitelem zboží po podpisu dodacího listu a převzetí zboží.

6. Nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na odběratele v době, kdy převezme zboží.

8. Vady zboží, reklamace

Zjištěné vady odběratel oznámí dodavateli do 5 dnů po dodávce zboží (vady vzniklé v průběhu používání zboží oznámí okamžitě po jejich zjištění) a to písemnou formou reklamačního protokolu a navrhne způsob, jakým by měly být nároky z odpovědnosti za vady uspokojeny. V případě nejednoznačné zodpovědnosti za vznik vady na zboží Murtfeldt Plasty vyšle svého pracovníka do 3 dnů po oznámení reklamace k odběrateli, kde odběratel a pracovník Murtfeldt Plasty  posoudí stav vad a sepíší Reklamační protokol včetně návrhu na řešení nároků podle interních předpisů Murtfeldt Plasty.

Opravitelné a oprávněné vady Murtfeldt Plasty opraví na své náklady, případně po dohodě bude poskytnuta náhrada škody. Za neopravitelné a oprávněné vady Murtfeldt Plasty po dohodě dodá náhradní plnění nebo dojde k odstoupení od smlouvy. Případné vzniklé spory budou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

9. Povinnost mlčenlivosti

Odběratel je povinen považovat obchodní informace a firmou Murtfeldt Plasty navržená technická řešení za obchodní tajemství a nakládat s nimi důvěrně. Odběratel může tyto informace poskytnout v rámci své propagace avšak pouze s písemným souhlasem Murtfeldt Plasty.

Výkresy, technická dokumentace, navržená technická řešení zpracovaná zaměstnanci firmy Murtfeldt Plasty, zůstávají ve vlastnictví Murtfeldt Plasty a nesmí být použity k jinému účelu, nesmí být kopírovány a reprodukovány a rovněž s nimi nesmí být seznámen jiný subjekt bez předchozího písemného svolení Murtfeldt Plasty.

10. Sankce

Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, firma Murtfeldt Plasty v případě včasného nezaplacení kupujícím, je oprávněna účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,05% ze sjednané ceny za každý den prodlení.

Při zrušení potvrzení Kupní smlouvy nebo Potvrzení objednávky Murtfeldt Plasty bude účtovat vzniklé náklady minimálně však 30% kupní ceny zakázky.

V případě nedodržení povinnosti mlčenlivosti činí smluvní sankce 15 000 Kč.

11. Závěrečná ustanovení

Všeobecné prodejní a dodací podmínky Murtfeldt Plasty s.r.o. jsou nedílnou součástí Nabídky/Kupní smlouvy nebo Potvrzení objednávky.

7. Záruky

7.1 Murtfeldt Plasty poskytuje na zboží a výrobky záruky v souladu s Obchodním zákoníkem. Na vybrané typy výrobků a zboží Murtfeldt Plasty poskytuje záruky až 24 měsíců.

7.2 V souvislosti s díly vytištěnými na 3D tiskárně výslovně odkazujeme na to, že součásti Rapid prototypingu a ostatní modely a součásti nejsou časově stálé. Ty je třeba v důsledku toho neprodleně, avšak nejpozději do 3 dnů po dodání, použít podle účelu použití, jinak může dojít k deformacím, které mohou způsobit, že řádné použití součásti již nebude možné.

Obecně upozorňujeme na to, že tolerance námi zhotovených forem a stříkaných odlitků se řídí podle DIN 16 742, toleranční skupiny (TG6), avšak stanovit lze min. ± 0,1 mm. Protokoly o měření budou sepsány poté, co toto bylo z pověření písemně vyjádřeno a objednavatel uvede referenční rozměry, které budou potvrzeny při udělení zakázky.

U 3D tisku součástí, Rapid prototypingu a odlitých dílů ze silikonových forem i v případě jinak vytvořených vzorků, prototypů a jednotlivých součástí u předsérií a malých sérií jsou možné větší rozměrové odchylky. Odběr se v případě větších rozměrových odchylek provede i tehdy, když objednavatel výslovně neupozorní na tyto rozměry jako podmínku zakázky. Neručíme za škody, které vzniknou z chybných výkresů nebo dat CAD objednavatele.

Námi expedované díly mají tyto vlastnosti, za které neručíme a neposkytujeme žádnou záruku: deformace při teplotě, deformace při chybném a neodborném skladování, změna tvaru a pevnosti do 1–3 týdnů po výrobě navzdory ideálním podmínkám, neznámé chování následkem chemických nebo fyzikálních vlastností či podmínek a jejich vlivů.

Po dodání součástí se objednavatel kvůli citlivému charakteru součástí zavazuje oznámit do 3 dnů případné vady. Nepřebíráme žádnou záruku za správnou soutiskovou formu součástí, které budou namontovány až po 3 dnech od dodání.

13. Confidentiality

Our business and technical information shall be kept secret from third parties as long as and to the extent that it is not demonstrably public knowledge or has not been designated by us for resale by the Customer and may only be made available in the Customer's own business to those persons who must necessarily be consulted for its use and who are also obliged to maintain secrecy. This information remains our exclusive property.

14. Reservation of performance

The performance of the contract is subject to the proviso that there are no obstacles due to German, US-American or other applicable national, EU or international regulations of foreign trade law as well as no embargos or other sanctions. The Customer is obliged to provide all information and documents required for the export, transfer or import.

15. Privacy Policy

We collect, process and store personal data of the Customer for the purpose of initiating, concluding and/or executing a contract in accordance with the applicable data protection provisions, in particular the German Federal Data Protection Act (BDSG) and the General Data Protection Regulation (GDPR). Details on the type, scope and purpose of the collection, processing and use of personal data can be found in our privacy statement, which can be accessed at www.murtfeldt.de/aeb/datenschutz.

16. Final provisions

(1)     Amendments to these GTC or to the contract on which they are based must be made in writing to be effective. This also applies to the waiver of this written form requirement.

(2)     The contractual language is German.

(3)     Unless otherwise agreed, the place of performance shall be at our registered office.

(4)     The law of the Federal Republic of Germany shall apply to all legal relationships with the Purchaser to the exclusion of international uniform law, in particular the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

(5)     The exclusive – also international – place of jurisdiction for all disputes arising directly or indirectly from the contractual relationship is at our registered office. However, we are entitled to bring an action at the general place of jurisdiction of the Customer.

(6)     The contract on which these GTC are based and these GTC shall remain effective in their remaining parts even if individual points are legally ineffective. In place of the invalid provision, the parties shall immediately agree on a provision that comes as close as possible to the invalid provision in economic terms. The same shall apply in the event of a gap or omission.

Verze Všeobecných prodejních a dodacích podmínek

Všeobecné prodejní a dodací podmínky jsou platné od 02.2018